Desiderius Erasmus to Alonso de Fonseca III

Document Type: 
Letter
Date: 
1530-01-13
Letter Origin: 
Freiburg
Modern Edition: 
P. S. Allen (ed.), Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, Oxford, 1947, vol. 11, p. XXVII-XXIX ; Alexander Dalzell - James Estes (eds.), The Correspondence of Erasmus, Toronto, University of Toronto Press, 2015, vol. 16, p. 128-131
Language: 
Latin