The Nisei farm camps of Southwestern Ontario

Media

Title

The Nisei farm camps of Southwestern Ontario